Il sogno di un novantunenne - AGIRA (EN)

Scritto dall'utente Angelo Nicosia dalla città di AGIRA il 28/12/2017 18:12

Lontano dalla mia città, dal lontano 1947, io, sogno di ritornare ad Agira, dove potrei, forse, finire i miei giorni, mentre altri concittadini la pensano in modo diametralmente opposto, seppellendola sotto una montagna di “munnuzza”!! NOVANTUNU ANNI KOMU OJ, U VINTISEI DI DICEMRI DÔ MILLINUVICIENTUVINTISEI, IU NASCIVU NI NA CASA DI AJIRA, MA AVI ASSAI KA NUN CI TUORNU E ALLURA M’ARRESTA SULU DI SUNNARIMILLA DI NOTTI! PÎ VIDILLA. MA STANOTTI, STU SOGNU FU STRANU ASSAI E VU VOGGHU KUNTARI KU STI QUATTRU PALORI SAN FULIPPANI: A ME KASA di AGIRA PASSU DOPU PASSU, STRÀTA DOPU STRÀTA, STAVU ARRIVANNU, FINARMENTI O MÊ PAISI, DUNNI ÀLIVOTI, PUTISSI FINIRI I MÊ JORNA. MA, QUANNU ARRIVAI O, KIANU E KONKI, E VIDI U ME PAISI DAVANTI A MIA, M’ALLATIAI PI TALIARILU MEGGHIU! QUANTU ERA BEDDU:U ME PAISI! PARIA UN PRISEPI KI SO KASI IMPRUVULAZZATI DI NIVI E A "MUNTAGNA" TUTTA IANCA E SO SPADDI. E IU, STANKU PÂ CAMINATA E AFFÀTIKATU PÎ TUTTI L’ANNI KA MI PORTU 'NCODDU, M’ADDIMURAI ALL’UMRMA DI NA VECCHIA KASA, PÎ RIPUSARIMI, MA M’ADDUMMISCII PRÈSTU, E FICI UN SOGNU TRISTU ASSAI! MI NSUNNAVU, KA, QUANNU ARRIVAVU DAVANTI A MÊ KASA, NA KIAZZA, E TUPPULIAVU Kû BATTAGGHIU,NÔ PURTUNI - KOMU FACÌA TANNO-, NA VUCI KA PARIA K’ARRIVASSI DÔ PADARISU M’ARRISPUNNIVA: KU ENI DOKU !!!!!! "IO SUGNU", PATRUZZU MIU, VUSSIA MI GRAPISSI !, C'ARRISPUNNIVA. MA QUANNU U VEKKIU PURTUNU TUTTU ALLASCATU, SI GRàPIU, NUN ERA ME PÀTRI, KA S’AFFACCIAVA P’ABBRAZZARIMI, MA “SAN PETRU”, KA PUSANNUMI NA MANU, SUPRA A MÊ SPADDA, MI DICÌA: TRASI, TRASI, KA TI STAVU ASPITTANNU:. KISTA ENI A TO KASA, ORA’N PARADISU!!!! M’ARRUSBIGGHIAI DI BOTTU, TRIMANNU, TUTTU SUDATO, MA QUANNU GRAPENNU L’OKKI, VIDI U MÊ PAISI DAVANTI A MIA, MI TUKKAI .........,FACINNUMI A KRUCI, E TALIANNU IN CELU CI VANNIAI: SAN PETRUUUUUUUU:!!!! UN TI SIDDIARI: ANKORA UNN’È URA !!!! E KUNTENTU DI ESSIRI ANKORA VIVU, M’INNIVU FINARMENTI A MÊ KASA. Angelo Nicosia
Di la tua - Ultimi inserimenti